Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

REGULAMIN Wypożyczalni Gier Planszowych sklepu MARAJO

1. Regulamin ustala zasady korzystania z Wypożyczalni Gier Planszowych sklepu Marajo z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 36/4U, zwanej dalej Wypożyczalnią, przez osoby zapisane do Wypożyczalni, zwane dalej Wypożyczającymi.

2. Z Wypożyczalni mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą prawnych opiekunów, które zastosują się do poniższych podpunktów:

 1. Zapoznają się z Regulaminem Wypożyczalni, 
 2. Dokonają rejestracji w Wypożyczalni, 
 3. Podpiszą zobowiązanie o zapoznaniu się z regulaminem, przestrzeganiu jego postanowień oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele korzystania z  Wypożyczalni.

3. Zapisu do Wypożyczalni dokonuje pracownik Wypożyczalni przy pierwszym wypożyczeniu na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest także pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna według wzoru dostępnego w Wypożyczalni.

4. Każdorazowe wypożyczenie gry związane jest z:

 1. Deklaracją Wypożyczającego dotyczącą okresu wypożyczenia gry tj. 3 dni lub 7 dni. Dopuszczalny jest dłuższy okres wypożyczenia, który można ustalić indywidualnie z pracownikiem Wypożyczalni; 
 2. Uiszczeniem kaucji gotówką zgodnie z Cennikiem Wypożyczalni.

5. Klient może wypożyczyć maksymalnie 3 gry.

6. Opłata za wypożyczenie potrącana jest z kaucji i pobierana przy zwrocie gry, zgodnie z Cennikiem Wypożyczalni.

7. Minimalny okres wypożyczenia gry wynosi 3 dni.

8. Klient przy wypożyczeniu zobowiązany jest sprawdzić stan wypożyczanej gry. Jeżeli jej stan budzi jakiekolwiek wątpliwości, Klient powinien zgłosić ten fakt pracownikowi Wypożyczalni. W innym przypadku pracownik Wypożyczalni zakłada, że gra jest kompletna i nie uszkodzona.

9. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zgubienie lub zniszczenie wypożyczonej gry oraz wszelkie jej uszkodzenia stwierdzone podczas zwrotu (brak jakichkolwiek elementów gry, uszkodzenia mechaniczne, itp.), nie stwierdzone przez Wypożyczającego w chwili wypożyczenia.

10.  W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub braku elementów gry Wypożyczający zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem Wypożyczalni, do:

 1. pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej gry lub 
 2. pokrycia kosztów zakupu brakujących elementów (łącznie z kosztami przesyłki) jeżeli zakup brakujących elementów jest możliwy lub 
 3. kupienia takiej samej, nowej gry i przekazania jej Wypożyczalni lub 
 4. odkupienia uszkodzonego egzemplarza gry po cenie detalicznej. Wypożyczający zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie do 14 dni kalendarzowych, a w szczególnych przypadkach – w terminie uzgodnionym z pracownikiem Wypożyczalni.

11. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do zażądania wpłaty z góry ustalonej kaucji w zależności od kategorii gry. Wysokość kaucji nie przekracza 100% wartości ceny detalicznej gry wg aktualnego cennika sklepu MARAJO, bądź innych dostępnych źródeł (w przypadku niedostępnych na polskim rynku gier), zaokrąglonej w górę do pełnych złotych.

12. Kaucja podlega zwrotowi w chwili terminowego zwrotu gry w stanie nie gorszym niż w momencie wypożyczenia. Z kaucji potrącona zostanie opłata za wypożyczenie gry oraz inne opłaty zawarte w Cenniku wypożyczalni.

13. Pracownik Wypożyczalni może odmówić wypożyczenia gry, jeżeli na koncie Wypożyczającego przetrzymywane są inne gry lub jeżeli klient nie uregulował wcześniejszych zobowiązań finansowych.

14. Istnieje możliwość rezerwacji gry w momencie, gdy dany tytuł jest dostępny w Wypożyczalni. Rezerwacji dokonuje się poprzez:

 1. kontakt telefoniczny z Wypożyczalnią, 
 2. e-mail na adres Wypożyczalni, 
 3. osobiście w Wypożyczalni sklepu MARAJO.

15. W przypadku rezerwacji przez pocztę elektroniczną e-mail wymagane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez pracownika e-mailem zwrotnym.

16. Jeżeli Wypożyczający nie zwróci gry/gier w określonym terminie, automatycznie zostanie naliczana opłata za kolejne dni wypożyczenia wg stawki określonej w Cenniku Wypożyczalni.

17. Wypożyczający ma prawo do przedłużenia okresu wypożyczenia gry w momencie gdy:

 1. gra nie została zarezerwowana przez innego Klienta Wypożyczalni; 
 2. Wypożyczający nie zalega z żadnymi zobowiązaniami finansowymi na rzecz Wypożyczalni.

18. Przedłużenie okresu wypożyczenia gry powinna być dokonane poprzez:

 1. kontakt telefoniczny z Wypożyczalnią, 
 2. e-mail na adres Wypożyczalni, co najmniej jeden dzień przed upływem terminu wypożyczenia, 
 3. osobiście w Wypożyczalni sklepu MARAJO.

19. W przypadku dokonania prolongaty przez Internet/e-mail wymagane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez pracownika e-mailem zwrotnym.

20. W przypadku przekroczenia zadeklarowanego terminu zwrotu gry o 3 dni, Wypożyczalnia wysyła przypomnienie o obowiązku zwrotu wypożyczonej gry. Koszt wysłania przypomnienia naliczany jest według stawki określonej w Cenniku Wypożyczalni.

21. Przypomnienie o obowiązku zwrotu gry wysyłane jest:

 1. W formie wiadomości elektronicznej e-mail, jeżeli Wypożyczający udostępnił swój adres e-mail; 
 2. W formie krótkiej wiadomości tekstowej SMS, jeżeli Wypożyczający udostępnił swój numer telefonu komórkowego; 
 3. W formie listownej, na adres podany w dokumencie tożsamości (jeżeli nie podano innego jako kontaktowy).

22. Wypożyczalnia ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, żądać zwrotu gry przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.

23. Z wypożyczalni można korzystać również w lokalu, w którym mieści się sklep MARAJO.

24. Korzystanie ze stanowiska do grania (1 stół i 2 siedziska mieszczące 4 osoby) wymaga wniesienia opłaty zgodnie z Cennikiem Wypożyczalni. Po jej dokonaniu, z wypożyczalni można korzystać bezpłatnie.

25. W lokalu sklepu MARAJO obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych oraz wszelkich substancji i środków psychoaktywnych.

26. Sklep MARAJO, którego integralną częścią jest Wypożyczalnia, zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin Wypożyczalni dostępny jest w sklepie MARAJO oraz na stronie internetowej http://www.marajo.pl.

27. Integralną częścią Regulaminu Wypożyczalni jest Katalog Wypożyczalni oraz Cennik Wypożyczalni.

 

pixel